Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Zobacz też

co nowego w galerii:


Strona istnieje dzięki życzliwości i społecznej pracy autorów tekstów

POLECAMYStrona głównadawny WołominEdukacja i szkolnictwo • Technikum Przemysłu Szklarskiego
Technikum Przemysłu Szklarskiego
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1966
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Naboru dokonano również do czterech klas pierwszych, czyli było razem 15 klas technologii szkła z liczbą 545 uczniów, plus dwie klasy technologii drewna. Etatowy zespół nauczycielski powiększył się o następujące osoby: Barbara Jakubezak -  nauczyciel j. polskiego, Maria Cieśnikarska - nauczyciel matematyki, Bolesław Białobrzeski - chemik, Borkowska i Frączczak, która już rok wcześniej rozpoczęła w szkole pracę w charakterze laboranta. Kierownictwo laboratorium objął mgr Ryszard Włodarczyk. Szybki rozwój szkoły iu związany z tym wzrost zadań zwłaszcza dydaktyczno - pedagogicznych jak i administracyjno - gospodarczych wymuszał stworzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. Powołany więc został na to stanowisko na wniosek dyrektora szkoły doświadczony pedagog technikum, ob. Ryszard Ludwiniak. Cały zespół pedagogiczny stanowił wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską, która przystąpiła w nowych warunkach lokalowych do organizowania i urządzania różnych pracowni naukowych i stosowania w szerszym zakresie nowoczesnych metod nauczania. Dorobek w absolwentach wynosił 66 osób. 

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1967
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Organizacja szkoły obecnego roku szkolnego obejmuje 16 klas z liczbą młodzieży 581 uczniów, w tym 3 klasy pierwsze. Ponadto była jeszcze jedna trzecia, ostatnia klasa filii technologii drewna. Filia technologii drewna bazowała na kadrze pracowników zakładu Stolarki Budowlanej w Wołominie, gdzie nie było już młodego elementu do dalszej nauki. Nowi kandydaci będą mogli korzystać z Wydziału Zaocznego przy technikum. Na skutek zwiększonej liczby młodzieży zaangażowany został drugi nauczyciel do wychowania fizycznego - mgr Tadeusz Czaplicki. Należy zaznaczyć, że po rozbudowie, po wzbogaceniu bazy lokalowej, nastąpił widoczny rozwój szkoły pod względem dydaktycznym i pod względem organizowania pracowni. Powstały pracownie do ćwiczeń z fizyki, elektrotechniki, pracownia technologiczna i pieców, wzbogacone zostały sale przedmiotowe w pomoce naukowe; ćwiczenia w laboratorium powiązane zostały z nowoczesnymi metodami, wprowadzanymi do przemysłu przez Instytut Szkła i Ceramiki. Z Instytutem nawiązano ściśle współdziałanie polegające na tym, że pracownicy naukowi przyjeżdżali do technikum i tu w laboratorium zapoznawali naszą kadrę pedagogiczną ze swymi osiągnięciami, a ponadto nauczyciele, prowadzący z młodzieżą ćwiczenia w laboratorium, jeździli do Instytutu w celu praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi metodami przeprowadzania szybkościowych analiz chemicznych. Rok szkolny zakończył się wypuszczeniem 86 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1968
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W tym roku w wyniku reformy szkolnictwa zamieniono dotychczasowy pięcioletni okres nauczania w technikum na okres czteroletni. Naboru zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym dokonano do dwóch klas technologii szkła i do jednej klasy analizy chemicznej. Razem więc w technikum było 16 klas z liczba 596 uczniów. Przybyło trzech nauczycieli stałych mianowicie: mgr Marian Marciniak, mgr R. Stachera i z przemysłu inż Witold Żołędziowski, który objął kierownictwo pracowni technologicznej wzbogacając w niej wyposażenie i zasób pomocy naukowych. W pełni wyposażona została również pracownia do ćwiczeń z chemii. Koniec roku szkolnego uwieńczony został wręczeniem 73 absolwentom dyplomów ukończenia technikum. Z początkiem roku szkolnego Wydział Zaoczny przemianowany został na samodzielną jednostkę od dnia 1. IX. 1967 r. p. n. Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1969
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Po dokonaniu naboru do klas pierwszych: dwóch technologii szkła i jednej chemicznej organizacja szkoły liczy 17 klas i 602 uczniów. Po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu nieoczekiwanie ogłosiła rezygnację z pracy polonistka ob. Zofia Sznitko. Postawiło to szkołę w kłopotliwej sytuacji pod względem organizacyjnym, ale dość szybko udało się zastąpić ten ubytek przez zaangażowanie już od 1 października młodej, kwalifikowanej siły w osobie ob. mgr Joanny Marciniak.

Rok szkolny 1968/69 był ważnym rokiem w wydarzenia dla szkoły. W listopadzie odbył się w technikum z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły, zorganizowany przez przemysł i szkołę i sfinansowany przez przemysł - zjazd absolwentów technikum, na którym przedstawiono w referacie dyrektora szkoły dorobek szkoły oraz współpracę, opiekę i pomoc dotychczas okazywaną szkole przez przemysł szklarski. Zjazd obok dwudziestolecia XX - lecia miał na celu - z uwagi na fakt, że absolwenci technikum młodzieżowego i Wydziału Zaocznego zajmują poważne, kierownicze stanowiska w przemyśle - pogłębić współpracę z przemysłem i wytworzyć jeszcze bardziej życzliwą atmosferę dla szkoły i jej potrzeb.

Więcej…
 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1970
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W roku 1969/70 dokonano naboru do dwóch klas pierwszych technologii szkła oraz do dwóch klas pierwszych nowo powstałej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wołominie - zawód produkcja szkła i wyrobów szklanych. Zgodnie z ustaleniami władz nie dokonano naboru do klasy I - szej analizy chemicznej, gdyż w skali województwa wystąpił nadmiar absolwentów specjalności analizy chemicznej. Łącznie w technikum jest 17 oddziałów i 533 uczniów, dziewczęta stanowią 50% ogółu uczniów. Rok bieżący jest pierwszym rokiem działania szkoły zasadniczej otwartej przez Kusztonia (?) na wniosek szkoły i przemysły. Dokonano naboru do dwóch klas pierwszych - łącznie 56 uczniów. Praktyczną naukę zawodu organizuje się w Hucie Szkła im. Feliksa Paplińskiego w Wołominie. Kierownikiem warsztatów został kol. Zbigniew Machniewski. W szkole pracowało 29 nauczycieli etatowych. W grudniu 1969 Kuratorium przeniosło kol Mariana Marciniaka do Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie powierzając mu obowiązki dyrektora szkoły. Praca w ciągu całego roku przebiegała w przyjemnej atmosferze, bez zakłóceń. Rok szkolny zakończono wydaniem 117 absolwentom świadectw dojrzałości.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1971
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Organizacja roku szkolnego przedstawiała się następująco: technikum - technologia szkła: 2 oddziały klasy pierwszej, 2 oddziały klasy drugiej, 2 oddziały klasy trzeciej, 2 oddziały klasy czwartej i 3 oddziały klasy piątej wg programu 5 - letniego na podbudowanie 7 letniej szkoły podstawowej: technikum - analiza chemiczna: 1 oddział klasy trzeciej, 1 oddział klasy czwartej. Razem w technikum jest 453 uczniów. Niezależnie od wymienionych oddziałów Kuratorium otworzyło  1 oddział specjalności elektronicznej w Zielonce, jako filię naszego Technikum.

Więcej…
 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1972
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1971/72 dokonaliśmy naboru do dwóch klas pierwszych technologii szkła, łącznie w technikum mamy 11 oddziałów w tym 1 oddział filia czy w Zielonce i dwa oddziały (klasa IV i V) analizy chemicznej. Od września b.r. klasy pierwsze realizują nowy program, klasy te i w przyszłości następne będą realizować program 5 - letniego nauczania. Nowe programy wszystkich przedmiotów zawodowych zostały opracowane przez naszych nauczycieli. Pod kierunkiem  i opieką wizytatora Ministerstwa Oświaty mgr inż Mirosława Dziawkowskiego działał zespół programowy, którego koordynatorem był dyrektor szkoły Ryszard Ludwiniak.

Więcej…
 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1973
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1972/73 uczyło się w naszej szkole 8 oddziałów technologii szkła, 1 oddział analizy chemicznej: 8 oddziałów Z. S. Z. produkcja szkła i wyrobów szklanych, 3 oddziały Z. S. Z. laborant chemiczny oraz 2 oddziały dwuletniej szkoły przysposabiającej do zawodu w zawodach budowlanych (od 1 lutego 1973 roku). Warunki pracy w zasadzie nie zmieniły się. Codzienną pracę doskonalono metody nauczania, wzbogacały się klasopracownie i pracownie o nowe pomoce naukowe. Świadectwa dojrzałości otrzymało 71 uczniów, zaś świadectwa ukończenia 26 uczniów. 20 absolwentów ubiegało się o przyjęcie na studia wyższe, zdało 60%. Zgodnie z zarządzeniem po raz pierwszy szkoły wytypowała najlepszych uczniów na studia bez egzaminu wstępnego. Skierowanie otrzymali: Wiesława Szymanik i Ewa Zalewska.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1974
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Rok ten zaakcentowany został powołaniem Zespołu Szkół Zawodowych w Wołominie, w skład którego weszły:

  1. Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie
  2. Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie
  4. Dwuletnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

Zespół otrzymał następującą kadrę kierowniczą:

  • Ryszard Ludwiniak - dyrektor zespołu
  • Witold Żołędziowski - z - ca dyr d/s pedagogicznych
  • Czesław Konieczny - z - ca dyr d/s szkolenia zaocznego
  • Józef Lewandowski - kierownik internatu
  • Ryszard Włodarczyk - kierownik laboratorium
  • Zbigniew Machniewski - kierownik warsztatów
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack