Bibuła

Dziś w galerii pojawiły się skany lokalnych publikacji z roku 1989. Jeśli posiadasz w swoich zbiorach wołomińską "bibułę" - daj znać!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Strona głównaHistoriaPRL • Liceum w latach 1963-1972
Liceum w latach 1963-1972
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1963/64 nastąpiły bardzo ważne zmiany. Stanowisko dyrektora Liceum objął p. mgr Francieszek Nasiadko, dotychczasowy kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie. Ze szkoły odeszło również wielu nauczycieli p. prof. Krzysztof Kałuszko - polonista - przeniósł się do pracy w Jednostce Wojskowej w Zielonce, p. prof. Tadeusz Kielak - historyk i wykładowca przysposobienia obronnego objął stanowisko podinspektora szkolnego w Wydziale Oświaty I Kultury PPRN w Wołomime, p. prof. Irena Zalewska - historyk - wyszła za mąż i wyjechała do powiatu mławskiego, p. prof. Wiesław Szcząsny - nauczyciel wychowania fizycznego - przeniósł się do Jednostki Wojskowej w Nowym Dworze. Do liceum przybyli nowi nauczyciele. Organizacja nowego roku nie zakłóciła wprawdzie normalnego toku pracy, ale najbardziej odczuli te zmiany uczniowie. Nowy dyrektor i sześciu nowych wykładowców - to dla "biednej młodzieży" za duży bagaż emocji. Rok szkolny rozpoczęło 417 uczniów w jedenastu oddziałach. Powstaje Związek Młodzieży Socjalistycznej, zostaje wznowiona działalność Spółdzielni Uczniowskiej, rozwija swą pracę Samorząd Szkolny pod opieką p. dyr. S. Jankowicza. Bardzo dobrze rozwija się Szkolny Klub Sportowy pod opieką przybyłego do pracy p. prof. Czesława Chwedoruka. Nasi uczniowie: Ela Dłuska, Ela Majer, Ewa Rakowska i Ela Dzbeńska stanowiły najlepszą sztafetę, a Jurek Ziemski był najlepszym biegaczem. Bardzo dobre wyniki w sporcie zostały nawet odnotowane w krajowej prasie sportowej. Nastąpiła też w szkole nowa forma rozwijania życia kulturalnego. Do szkoły zaczęli przyjeżdżać aktorzy warszawscy. Ten ciekawy sposób poznawania kultury przetrwał w szkole do czasów obecnych.

 

W roku szkolnym 1966/67 w liceum nastąpiły znowu zmiany. Władze oświatowe dokonały "poważnej" reformy szkolnictwa. Wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. W związku z tym nie orgnaizowano pierwszych klas licealnych. Pozostał jeszcze stary system nauczania w klasach 9-11. Liczba uczniów znacznie się zmniejszyła, co pozwoliło na niewielkie rozluźnienie ciasnej już wówczas szkoły. W tym też roku nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe. Pani prof. Zofia Stomma - nauczycielka jęz. łacińskiego - przeszła na emeryturę. Nastąpiła też zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora - odszedł na emeryturę p. Stanisław Jankowicz, a jego miejsce zajęła p. prof. Stefania Kruczyńska - nauczycielka matematyki.

Liceum otrzymało nowego "lokatora"; Liceum dla Pracujących, które dotychczas mieściło się w dwóch budynkach: w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2. Dyrektorem Liceum dla Pracujących został p. mgr Tadeusz Kielak, który zrezygnował z pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania i wrócił do pracy w szkole. Współpraca obu dyrekcji ułożyła się właściwie: Rada Pedagogiczna stanowiła jednolite grono, nauczyciele liceum młodzieżowego uzupełniali etaty w liceum wieczorowym i odwrotnie.

W listopadzie 1969 roku odszedł z pracy w szkole p. dyrektor Franciszek Nasiadko. Na stanowisko dyrektora liceum młodzieżowego został powołany prof. chemii w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - p. mgr Marian Marciniak. Nastąpiły również niewielkie zmiany w obsadzie kadrowej szkoły. Wkrótce odbyła się podwójna uroczystość: obchody (spóźnione) 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego, nadanie imienia i wręczenie sztandaru Szkole. Uroczystość odbyła się 7 lutego 1970 roku. Zaproszono przedstawicieli władz powiatowych i miejskich, dyrektorów i nauczycieli szkół wołomińskich oraz absolwentów naszej szkoły. Pan dyrektor powitał przybyłych gości, przypomniał warunki powstania szkoły, trudności i osiągnięcia Liceum na przestrzeni dwudziestu pięciu lat. Następnie przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ppłk Łapczyński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru i nadania imienia szkole. Szkoła otrzymała imię mieszkańca W ołomina, wielkiego geografa i socjologa - Wacława Nałkowskiego.

W roku szkolnym 1970/71 zorganizowano 16 oddziałów z liczbą 565 uczniów. Wprowadzono do klas czwartych tzw. zajęcia fakultatywne (cztery godziny tygo-dniowo), przygotowujące uczniów do studiów. Utworzono następujące grupy: matematyczno-fizyczną, chemiczno-biologiczną, humanistyczną i geograficzno-ekonomiczną. Dla niezdecydowanych utworzono grupę zawodową. W maju odbyły się egzaminy dojrzałości. Abiturienci, którzy pomyślnie złożyli egzaminy, uzyskali świadectwa dojrzałości z prawem ubiegania się na studia wyższe. Ci, którzy nie składali egzaminów lub nie zdali matury, otrzymali świadectwo ukończenia liceum. Mogli oni ubiegać się o przyjęcie do szkół policealnych lub składać egzaminy w roku następnym. Egzaminy złożyło 66 abiturientów, natomiast 31 otrzymało świadectwa ukończenia liceum.

W roku szkolnym 1971/72 w liceum uczyło się 593 uczniów w 16 oddziałach. W bieżącym roku funkcję wicedyrektora objął p. mgr Jan Czyżmański - były podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty i Wychowania - polonista. Zrezygnowała bowiem z funkcji dyrektorskiej p. prof. Stefania Kruczyńska. Po 25-letniej pracy p. Profesor postanowiła pozostać nauczycielem. P. prof. S. Kruczyńska jest wielkim przyjacielem młodzieży, nieocenionym wykładowcą i wspaniałą Koleżanką. Będzie nadal pracować i pomagać młodszym nauczycielom.

W styczniu 1972 roku zorganizowano pod kierunkiem p. prof. Danuty Sutkowskiej piękną uroczystość związaną z rocznicą śmierci Patrona naszego Liceum - Wacława Nałkowskiego. Szkolny mistrz scenografii i dekoracji - p. prof. Henryk Drzewiński, wspólnie z uzdolnionymi graficznie uczniami, opracował projekt kącika Patrona Liceum. Uroczysta akademia odbyła się w pięknej nastrojowej scenerii na sali gimnastycznej. Fragmenty tekstów z życiorysu i twórczości Wielkiego Geografa deklamowane były przez uczniów, oni też wygłaszali wspomnienia córki, Zofii Nałkowskiej. W tym dniu odsłonięto tablicę ku czci Patrona, na której wykuto Jego słowa: "Granice wykreśla żywotna siła narodu". Dwoje uczniów z kI. 3b: Danuta Ściborowska i Marek Kopczyński "opisało" tę uroczystość słowem i obiektywem aparatu fotograficznego.

Rok szkolny 1972/73 rozpoczął się bardzo dużymi zmianami. Przede wszystkim zmieniła się dyrekcja liceum. P. dyrektor Marian Marciniak, który przez dwa lata piastował to stanowisko, wciąż borykając się z trudnościami lokalowymi i brakiem pełnej obsady kadrowej, zrezygnował z dalszego pełnienia obowiązków. Nowym dyrektorem został dotychczasowy dyrektor liceum wieczorowego, p. Tadeusz Kielak tym samym liceum dzienne i wieczorowe znalazły się pod jedną wspólną dyrekcją. Pan M. Marciniak został w szkole jako wykładowca chemii. Kilku wykładowców wróciło już do pracy w nowym roku. Wśród kadry pedagogicznej zabrakło p. ni . prof. Jadwigi Chomińskiej, która "bezszelestnie", bez żadnych pożegnań odeszła na emeryturę. Wielka szkoda, ponieważ p. Profesor była bardzo serdeczna, życzliwa i bardzo pracowita. Była zamiłowaną polonistką, świetną wychowawczynią, długo-letnią opiekunką biblioteki szkolnej i koła polonistycznego. Ponad dwudziestoletnia praca w szkole, codzienne dojazdy z Warszawy, troskliwa opieka nad niedołężnymi rodzicami, wyczerpały już siły naszej kochanej "Syrenki".

Kadra pedagogiczna powiększyła się do 41 pełnozatrudnionych wykładowców w LO i LOdP. Lata 1970-1975 były okresem największego wyżu demograficznego w szkołach średnich. W roku szkolny 1972/73 osiągnięto najwyższą liczbę uczniów w LO i LOdP. W liceum młodzieżowym uczyło się 601, a w wieczorowym 252 uczniów. Dlatego też pilną sprawą było szukanie nowych pomieszczeń do nauki. Gospodarz budynku, Szkoła Podstawowa nr 3, również przeżywała okres wyżu i nie można było korzystać z sal na parterze. Zaspokojono w niewielkim stopniu potrzeby nauczania wychowania technicznego. Dzięki uporowi p. prof. Henryka Drzewińskiego, dobudowano w czynie uczniowskim - kilka pomieszczeń przy budynkach gospodarczych i zaadaptowano komórki na sale lekcyjne. W budynku szkolnym dokonano wielu przeróbek. Zabudowano jedną z części korytarza z przeznaczeniem na izbę lekcyjną, zaplecza zamieniono na małe salki do zajęć grupowych.

Rok szkolny 1972/73 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, spotkań i wycieczek. Do najbardziej znanych zaliczyć należy wycieczkę do Muzeum Techniki, wspaniałą studniówkę do białego rana, występy szkolnego teatrzyku z III częścią "Dziadów", wspaniałą wycieczkę do Krakowa i Wieliczki, wycieczkę do Trójmiasta. W okresie ferii letnich, po raz pierwszy, zorganizowano OHP pod kierunkiem p. prof. Daniela Nowaka. Czternastu naszych chłopców pracowało w czasie wakacji w Hufcu Pracy w Zielonce. Dyrekcja Mazowieckich Zakładów Ceramicznych przesłała podziękowanie za sumienną pracę naszych uczniów. Wśród nich wyróżnili się: Mariusz Jastrzębski, Dariusz Kielak, Mirosław Maleszewski i Piotr Olbryś.

Rok szkolny rozpoczęło 597 uczniów w 16 oddziałach. Choć początki pracy były - ze względu na dużą ciasnotę - bardzo ciężkie, to jednak były i chwile radości. Bardzo uroczyście obchodzono bowiem Dzień Nauczyciela. Za duży wkład l osiągane wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej na terenie szkoły zostali wyróżnieni: p. dyrektor Tadeusz Kielak - nagrodą Ministra Oświaty i tytułem profesora szkoły średniej, p. dyrektor Jan Czyżmański - nagrodą Kuratora i tytułem profesora szkoły średniej, p. prof. Stanisław Kozłowski - nagrodą Kuratora l tytułem profesora szkoły średniej, pp. prof. Danuta Sutkowska i Marian Marciniak - tytułami profesorów szkoły średniej. W ubiegłym roku podobnymi tytułami wyróżniono p. prof. Stefanię Kruczyńską i p. prof. Zofię Wolską.

W 63 rocznicę śmierci Patrona liceum koleżanki z klasy IIc, pod opieką p. prof. Danuty Sutkowskiej, zorganizowały mini-monataż słowno-muzyczny, opisujący, pracowite życie (Wielkiego Geografa), życie pełne walk i trudności, jakich los Mu nie szczędził... Program ten podobał się wszystkim i wywarł dobre wrażenie. Inicjatywa organizowania podobnych imprez zapoczątkowała szkolny ruch artystyczny. W kronice szkolnej z tego roku znajduje się fotoreportaż poświęcony, wystawionemu przez p. dyr. Jana Czyżmańskiego, widowisku muzycznemu "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę". Scenografię do tego spektaklu opracował p. prof. Henryk Drzewiński, a wyszukaniem sprzętu wojskowego zajął się p. dyr. Tadeusz Kielak. Oto niewielki zapis kronikarski fragment na ten temat

"Historia powstawania inscenizacji jest długa: klasa IIb, wraz ze swoim wychowawcą, postanowiła wystawić, za przykładem artystów Warszawy, spektakl, który jak ongiś obudził zastygłe wspomnienia lat wojny, tak teraz pozwolił nam - uczniom - przenieść się w odległe czasy sprzed trzydziestu lat... Ponieważ w klasie IIb miażdżącą przewagę mają dziewczęta, a realizacja tego widowiska wymaga raczej męskich głosów, dokooptowano chłopców z innych klas... Dzień "premiery". Nie ma ani kurtyny, ani dekoracji. Tylko pieńki brzozowe oraz mała brzózka (z ptaszkiem na gałęzi) podpierana przez stale zmieniających się partyzantów - chłopców z klas czwartych - przywodzą na myśl tamtą walkę na śmierć i życie. Przedstawienie zaczyna się. Sceny potworne i okrutne przewijają się z krotochwilnymi piosenkami żołnierskimi, śmiech ususza łzy... Trema tylko początkowo prześladuje młodocianych aktorów... Nie było żadnych przykrych niespodzianek: spektakl przyjęto przychylnie, powiem więcej: wręcz entuzjastycznie".

W tym też roku powstał w naszym liceum kabarecik o wdzięcznej nazwie "Żądełko". Zorganizowała go p. prof. Janina Nowak-Tokarska. Jak informuje kronika szkolna, "była Pani i reżyserem i scenarzystą i kierownikiem wozu transmisyjnego i suflerem". Teatrzyk ten wsławił się w czasie obchodów czter-dziestolecia szkoły, o czym będzie mowa później.

W okresie wakacji zorganizowano, pod kierunkiem p. prof. Danuty Sutkowskiej, pierwszą wycieczkę zagraniczną do Moskwy. Dzięki Pani Profesor wycieczka pozostawiła po sobie wiele niezapomnianych wspomnień, a także pamiątkowych zakupów.

 

Tekst pochodzi ze starej wersji strony internetowej Liceum.
Autor proszony jest o kontakt!

Tekst pochodzi ze starej wersji strony internetowej Liceum.
Autor proszony jest o kontakt!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack