Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Strona głównaWycinkiInne • Stańmy wszyscy do apelu!
Stańmy wszyscy do apelu!
Wycinki - Inne
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Towarzystwo Przyjaciół osiedli
Wołominka, Sławka i okolic
w WOŁOMINIE

Obywatelki i Obywatele Wołominka i okolic!

W dniu 7 czerwca 1936 r. zostało powołane do życia T-wo Przyjaciół osiedli Wołominka, Sławka i okolic (z siedzibą Zarządu przy ul. Trakt Warszawski 9).

T-wo posiada własny statut, jest zarejestrowane przez Urząd Wojewódzki i ma za zadanie podniesienie Wołomina i okolic pod względem społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Zadanie to T-wo realizuje według nakreślonego planu.

Na pierwsze miejsce została wysunięta sprawa budowy publicznej 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej na Wołominku.

W sprawie tej T-wo współdziała z Zarządem Miejskim w Wołominie. W roku ubiegłym (1936) T-wo wyłoniło, jako swój organ, Komisję Budowy Publicznej 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej na Wołominku i wydało odezwy do miejscowego społeczeństwa, prosząc o składanie na wspomniany cel ofiar w gotówce ? przynajmniej po 25 zł od posesji.

Akcja ta znalazła duże zrozumienie wśród społeczeństwa naszej dzielnicy, to też dzięki jego ofiarności T-wo zkupiło, w porozumieniu z władzami szkolnymi, przy ul. Przejazd róg Lwowskiej (gdzie obecnie znajduje się tablica) odpowiedniej wielkości place pod gmach, ogródek i boisko szkolne.

Place te zostały zahipotekowane i podarowane miastu.

Ponadto T-wo złożyło do Zarządu Miejskiego w Wołominie, do Pana Straosty Powiatowego w Radzyminie, do Pana Kuratora Okręgu Szkolnego i do Pana Wojewody Warszawskiego obszerne memoriały, w których wskazało na rolę Wołominka przed wojną, podkreśliło jego obecne i przyszłe znaczenie dla miasta Wołomina i możliwości bliskiego rozwoju oraz przedstawiło szereg postulatów miejscowej kilkutysięcznej ludności w zakresie niezaspokojonych potrzeb dzielnicy Wołominek, z dziedziny szkolnictwa, inwestycyj drogowych (zakładanie chodników betonowych i jezdni), dalszej elektryfikacji, bezpieczeństwa pożarowego przez urządzenie studni publicznej, ochrony pozostałego drzewostanu i dalszego zadrzewiania, zalesiania i upiększania terenu, odwodnienia niżej położonych placów, ustawienia na 17 ulicach Wołominka tablic z nazwami ulic, planowej, racjonalnej i solidnej budowy domów mieszkalnych i zabudowy terenu o CHARAKTERZE MIASTA-OGRODU.

Podjęte przez T-wo starania są na dobrej drodze i idą ku realizacji.

W ogólnym zarysie ? poza wymienionymi ? stan dotychczasowych prac T-wa i związanej z tym działalności i posunięć władz i osób zainteresowanych przedstawia się następująco:

 

  1. Rada Miejska m. Wołomina uchwaliła na rok budżetowy 1937/38 odpowiednią pozycję na zapoczątkowanie w roku bieżącym budowy szkoły na Wołominku oraz zdecydowała nadać szkole nazwę imienia Józefa Piłsudskiego;
  2. Pan Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego wydał dn. 10 maja 1937 r. za Nr 1 ? 12757/37 orzeczenie o organizacji szkoły, która będzie miała 7 podwójnych klas, tj. 14 oddziałów;
  3. Zarząd Miejski powierzył wykonanie planu nowoczesnego gmachu szkolnego, w którym, obok szkoły powszechnej, będzie mogło być pomieszczone i gimnazjum; plan został uzgodniony z kuratorium, wykonany i w tym miesiącu zostanie złożony Urzędowi Wojewódzkiemu do zatwierdzenia;
  4. T-wo i Zarząd Miejski m. Wołomina wystąpiły do Władz i instytucyj Szkolnych o uruchomienie Gimnazjum Ogólnokształcącego;
  5. P. Aleksander Granzow podarował miastu 40 000 ł. kw. placów na cele użyteczności publicznej (na ewentualny przyszły rynek dla Wołominka);
  6. T-wo prowadzi z P. Granzowem pertraktacje w sprawie placów pod kościół, ewentualnie kaplicę na Wołominku;
  7. do budżetu na rok bieżący 1937/38 zostały wstawione przez Zarząd Miejski i uchwalone przez Radę Miejską odpowiednie pozycje na budowę chodników na ul. Republikańskiej i Marszałka Piłsudskiego, oraz na dalszą elektryfikację ulic i ustawienie tablic z nazwami ulic.

W celu przyspieszenia budowy szkoły, która będzie realizowana przez Zarząd Miejski, przy pomocy materialnej państwowych władz administracji ogólnej i szkolnych ? Funduszu Pracy i T-wa Popierania Budowy Szkół Powszechnych ? oraz częściowo przy udziale społeczeństwa, T-wo pragnęłoby niezwłocznie po ogrodzeniu placów przez Zarząd Miejski założyć fundamenty szkoły.

T-wo zdaje sobie sprawę, że tak doniosłego zadania nie będzie mogło wykonać samo z funduszów, uzyskanych ze zbiórek publicznych i imprez bez pomocy osób zainteresowanych.

Dlatego tą drogą T-wo apeluje do wszystkich, którym dobro sprawy leży na sercu, a którzy z jakichkolwiek względów nie mogli spełnić swego obowiązku obywatelskiego i nie zostali wpisani na listę ofiarodawców, a pragną do budowy szkoły dołożyć własną cegiełkę, aby w miarę swej możności i oceny ważności tej sprawy zadeklarowały pismami skierowanymi do T-wa (Wołomin, ul. Trakt Warszawski 9 lub Błońska 16), bądź materiały budowlane, bądź ofiary pieniężne, które można też wpłacać do K.K.O. w Wołominie Nr 653 Komisji Budowy Szkoły Powszechnej na Wołominku).

Mamy nadzieję, że apel nasz nie pozostanie bez echa i, jak w roku ubiegłym jedna część społeczeństwa złożyła ofiary na place, tak w roku bieżącym druga złoży ofiary na fundamenty szkoły.

OBYWATELKI I OBYWATELE!

W niedzielę dn. 25 lipca 1937 r. o godz. 10 min. 30 rano w lokalu przy ul. Marszałka Piłsudskiego Nr 1 odbędzie się roczne sprawozdawcze zebranie T-wa Przyjaciół Wołominka, Sławka i okolic, na które zapraszamy wszystkich interesujących się pracą i kierunkiem naszej działalności dla dobra ogólnego całej dzielnicy i okolic.

Na zebraniu tym scharakteryzujemy przeszłość Wołominka i wskażemy, jakie możliwości rozwoju ma ta dzielnica, posiadająca dobre warunki zdrowotne, najlepiej rozparcelowane w całym mieście tereny budowlane, składające się z przeszło 400 działek przeważnie po 10 000 ł. kw. tj. po 3,300 m kw. o obszarze ogólnym 170 hektarów, jedyną w mieście, przebiegającą przez Wołominek szosę, łączącą Wołomin z Radzyminem i Warszawą (przez Kobyłkę i Zielonkę), na której odbywa się stały ruch lokalnego tramwaju, autobusów i prywatnych samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli i innych pojazdów.

Nie bądźmy obojętni na sprawy, które nas wszystkich dotyczą i obchodzą!

Musimy teren nasz dźwignąć i ożywić, by nie marnował się i nie leżał odłogiem.

Przecież Wołominek od samego początku powstania miasta jest dzielnicą miejską, stanowi lwią część m. Wołomina, którego gospodarka w ostatnich latach uległa znacznej poprawie i naprawdę idzie naprzód!

Dlatego też i u nas trzeba skończyć z dotychczasowym biernym stanem rzeczy! Prowadzić propagandę terenu, grodzić place, zalesiać i zadrzewiać nieużytki, zakładać ogrody owocowe, budować domy mieszkalne.

Jest rzeczą nie do pomyślenia, by gdzie indziej podobny teren mógł przez szereg lat w znaczniejszej części leżeć bezużytecznie.

Nie można nadal zezwalać na kopanie dołów i zabieranie piasku wbrew postanowieniom ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i rolnym (Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 224), oraz na bezprawne wycinanie drzew na naszym terenie.

Doprawdy dziwnym się wydaje, że mając w dużym zapasie piasek, jako jeden z materiałów budowlanych, nie umiemy go należycie zabezpieczyć i wykorzystać wtedy, gdy inni biorą go tysiącami fur za darmo z krzywdą dla naszej dzielnicy i poszczególnych właścicieli, bo bez żadnego odszkodowania, wynagrodzenia czy ekwiwalentu.

Podczas, gdy gdzie indziej od szeregu lat przy pomocy naszego piasku buduje się setki domów, zasypuje sadzawki, podwyższa i niweluje place i ulice do brukowania oraz wyrabia tysiące płyt chodnikowych, nasza dzielnica, ba nawet najruchliwsze w mieście główne arterie komunikacyjne, jak ulice Marszałka Piłsudskiego i Trakt Warszawski, niestety, nie otrzymały ani jednej płyty betonowej!

Potrzeby nasze nie mogą i nie powinny być zaniedbywane, a zaspakajanie ich opóźniane!

To też w celu podjęcia należytej akcji na właściwej drodze w kierunku ochrony i rozwoju naszego wspólnego dobra oraz w celu skoordynowanego działania prosimy o zapisywanie się do naszej organizacji i nawiązywanie kontaktu.

Bowiem tylko wspólny i wytrwały wysiłek wszystkich może doprowadzić do zamierzonego celu!

Stańmy wszyscy do apelu!

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie na zebranie dn. 25. VII. 1937 r.

W IMIENIU T-WA PRZYJACIÓŁ OS. WOŁOMINKA, SŁAWKA I OKOLIC I JEGO ORGANU
KOMISJI BUDOWY PUBL. 7 KL. SZKOŁY POWSZECHNEJ NA WOŁOMINKU:

Władysława Bandtke, Władysław Baranowski, Zygmunt Celiński, doktorowa Melida Erdmann, Wiktor Fejge, Edward Hakiel, Piotr Kielak, mgr Edmund Kowalski, Wacław Kulikowski, budown. Dypl. Józef Madej, Edward Protasewicz, Wiktor Sałaban, Aleksander Skrodzki, Edmund Wojtyński, Edward Wyrzykowski, inż. Jerzy i Maria Zalescy.

Wołomin, w lipcu 1937 r.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack